Skat paragraf 38

ÅRSREGNSKAB SKAT § 38 – Skattestyrelsen

§38 I Tilfælde, hvor der af Stat eller Kommune er givet Henstand med Skattens Betaling, regnes Udpantningsfristens Begyndelse først fra det Tidspunkt, …

Statsskatteloven § 38 – eLov

eLov – Statsskatteloven § 38

Rubrikken omfatter: Realiserede og urealiserede gevinster og tab på aktier og investeringsbeviser, der er udstedt af et investeringsselskab, …

Statsskatteloven § 38 I Tilfælde, hvor der af Stat eller Kommune er givet Henstand med Skattens Betaling, regnes Udpantningsfristens Begyndelse først fra d

Rubrik 38 – Skat.dk

Indkomst- og Formueskat til Staten udredes aarlig efter de i nærværende Lov … De i nærværende Paragraf foran ommeldte Fradrag bliver ikke at foretage i de …

Denne side er din adgang til skat.dk

Statsskatteloven – Retsinformation

Retsinformation

21. apr. 2007 — 2020-årsregnskabet over statens indtægter for § 38 viser, at der er sket en fortsat styrkelse af regnskabet for statens skatter og afgifter.

Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand.

§ 38 årsregnskab 2020 | Skatteministeriet

Forside: 2018 Årsregnskab paragraf 38. 21-03-19. § 38 årsregnskab 2018. 2018-årsregnskabet over statens indtægter for § 38. Regnskabet er markant forbedret …

§ 38 årsregnskab 2018 | Skatteministeriet

38. Skatter og afgifter. A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal. Udgift. Indtægt … Overførsel til andre paragraffer .

Finanslov for finansåret 2020

PUBL

38. Skattepligtige efter § 1, stk. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler … få den uudnyttede fremførelsesberettigede negative skat udbetalt.

Pensionsafkastbeskatningsloven § 38 – Danske Love

Pensionsafkastbeskatningsloven § 38

25. aug. 2021 — Beretningen handler også om vores revision af hver paragraf i statsregnskabet. … Skatter og afgifter er rigtig – dog således at § 38.

§38. Skattepligtige efter § 1, stk. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven) med undtagelse af Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Den Sociale Pensionsfond og hjælpe- …

Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2020

Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2020 | Rigsrevisionen

11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter … 38. Offentlige kasser, aktieselskaber, anpartsselskaber, banker, sparekasser og andre som i Grønland …

Beretning nr. 18/2020

Landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af …

Keywords: skat paragraf 38